Tôm đỏ

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Tôm đỏ Argentina

Mô tả sản phẩm

Nguồn: Hoang dã

Quá trình đánh bắt: lưới vướng dọc

Khu vực đánh cá: Vùng biển quốc gia từ khu vực Santa Cruz đến phía nam tỉnh Buenos Aires và vùng biển tỉnh từ tỉnh Chubut

Sản phẩm: Tôm nguyên con đông lạnh, Đuôi tôm đông lạnh, Tôm không đầu catgut, Tôm đuôi catgut, Tôm catgut

Tình trạng sẵn có của sản phẩm: Tháng 5 đến tháng 10, tháng 11 đến tháng 2

 

Argentine Red Shrimp

Delete
  • wechat

    Victoria Franco: VFranco10

  • wechat

    sunjie: sunjie0200